Birim Hakkında

 

GENEL BİLGİLER

 

      659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

      124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ile birlikte Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimler arasında sayılmıştır.

      14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 128. Maddesi hükmü uyarınca kurulmuş olan Üniversitemizde hukuk hizmetleri, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından yürütülmektedir.

A-Misyon Vizyon

     Misyon

       Üniversitemizin misyonu;  “İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır”.

 

       Hukuk Müşavirliğinin misyonu;  Üniversitemizin adli ve idari tüm merciler önünde en iyi şekilde temsilini sağlamak, haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve  tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

 

      Vizyon

        Üniversitemizin vizyonu “Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmaktır”.

 

        Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, Üniversitemizin her tür tasarrufunda hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin uygulandığı, yerinde ve zamanında alınan hukuki tedbirlerle uyuşmazlıkların en aza indirildiği bir kurum olmasını sağlamak, hukuki uyuşmazlıkları dava aşamasına gelmeden çözümlemek ve dava aşamasında kazanılacak dava sayısını artırmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

           21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesinde müşavirliğimizin görevleri açıklanmıştır. Buna göre; hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:

A) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

B) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

C) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

            659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca da Birimimiz, Üniversitemizin personel, öğrenci, diğer kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında, adli ve idari yargı mercileri önünde Üniversitemizi vekil sıfatıyla temsil ederek haklarını savunmak, Üniversitemiz idari tasarruflarının hukukun genel ilkeleri ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak icra edilmesini sağlamak, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek ve hukuki konularda danışmanlık yapmakla görevli bir birimdir.

 


Başa Dön